Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn đồng bằng sông Hồng: Liên kết và trao đổi xã hội

21/12/2020

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

BÙI QUANG DŨNG

Tóm tắt: Các tổ chức xã hội là một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong truyền thống khoa học xã hội. Về mặt thực tiễn, đó cũng là điểm nóng của các thảo luận về chính sách, do vai trò ngày càng lớn của các tổ chức này đối với việc phát triển các quan hệ “dân sự” hiện nay. Bài viết dựa trên dữ liệu của một chương trình nghiên cứu về các mạng lưới xã hội tại xã Đồng Quang (nay đã tách thành phường Đồng Kỵ và phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với mục tiêu cố gắng nhận diện các tổ chức xã hội tự nguyện, các hình thức liên kết và trao đổi xã hội ở nông thôn. Từ đó, các tác giả cũng nêu ra một vài giả thuyết làm việc, nhằm định hướng cho những tìm tòi tiếp theo, về khả năng hình thành cũng như đặc điểm của “khu vực dân sự” tại nông thôn, trong bối cảnh một xã hội nông thôn đang chuyển đổi, hướng tới hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Tải bài viết