Tôn giáo và những hình thức tôn giáo trong đời sống hiện đại từ cách tiếp cận xã hội học

21/12/2020

Hoàng Thu Hương

Tóm tắt: Xã hội học tôn giáo xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nghiên cứu quan hệ giữa tôn giáo và xã hội, cơ cấu và quy luật của tôn giáo với tư cách là hiện tượng xã hội.  Trong bài viết, tác giả nêu lên một số khái niệm tôn giáo cũng như các quan điểm khác nhau về việc phân loại các hình thức tôn giáo trong xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng không có một quan điểm nào có thể bao quát toàn bộ các hiện tượng tôn giáo đã và đang diễn ra trong lịch sử, bởi lẽ đời sống tôn giáo cũng như xã hội vốn rất phức tạp và luôn bị chi phối bởi những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những quan điểm xã hội học tôn giáo phương Tây được giới thiệu trong bài viết này có giá trị tham khảo nhất định đối với những nhà nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam.

Tải bài viết