Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam Bộ và gợi mở cho chính sách dân số ở Việt Nam

27/10/2020

NGUYỄN ĐỨC VINH

Tóm tắt: Theo kết quả điều tra quốc gia gần đây, tổng tỷ suất sinh của vùng Đông Nam Bộ đã giảm khá sâu dưới mức sinh thay thế. Dựa trên số liệu và Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 và khung phân tích mức sinh thấp của Bongaarts (2001), các phân tích cho thấy, tỷ lệ phụ nữ chưa kết hôn tăng cao chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổng tỷ suất sinh thấp ở vùng Đông Nam Bộ. Việc giảm tổng tỷ suất sinh xuống dưới mức thay thế là hiện tượng khá phổ biến khi xã hội phát triển và hiện đại hóa đến mức độ nhất định, ngay cả khi hầu hết các gia đình đều vẫn mong muốn có 2 con. Kết quả này gợi ý việc xem xét nới lỏng và đa dạng hóa chính sách hạn chế sinh đẻ hiện cho phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và biến động nhân khẩu học, chuẩn bị chính sách khuyến sinh hợp lý, chú trọng duy trì chuẩn mực quy mô gia đình 2 con.

Từ khoá: mức sinh, mức sinh thấp, yếu tố quyết định mức sinh, Đông Nam Bộ.

Tải bài viết