Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển bền vững hộ gia đình vùng Tây Bắc nước ta hiện nay

21/12/2020

Vũ Tuấn Huy

Tóm tắt: Phát triển bền vững hộ gia đình là sự phát triển bảo đảm tăng trưởng kinh tế, hạnh phúc gia đình và an sinh xã hội của từng thành viên, xét theo cơ cấu gia đình, các nguồn lực và môi trường. Trên bình diện địa phương và quốc gia, tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết đối với phát triển bền vững. Trên bình diện gia đình, các điều kiện kinh tế như việc làm và thu nhập là các nhân tố cần thiết đối với phát triển bền vững của gia đình. Sử dụng dữ liệu từ khảo sát định lượng “Những vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2011-2015”, thang đo đánh giá mức sống được chia thành 5 loại: 1. Đói; 2. Nghèo; 3. Trung bình; 4. Khá; và 5. Giàu. Đánh giá về thay đổi mức sống được chia thành 5 mức: 1. Khá hơn nhiều; 2. Khá hơn một chút; 3.Không thay đổi; 4. Kém hơn một chút; và 5. Kém hơn nhiều. Từ những dữ liệu này, bài viết xây dựng một biến số nhằm đo lường sự biến đổi của hộ gia đình về mức sống dựa trên đánh giá của người trả lời đại diện cho hộ gia đình và xem đó như một chỉ báo đánh giá sự phát triển bền vững về kinh tế của hộ gia đình.

Từ khóa: phát triển bền vững, hộ gia đình, mức sống, vùng Tây Bắc

Tải bài viết