Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong nghiên cứu vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay

21/12/2020

Nguyễn Tuấn Anh

Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu về vốn xã hội đã được tiến hành, song hiện nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau về kháo niêm vốn xã hội cũng như các cách tiếp cận được áp dụng để nghiên cứu. Bài viết tổng quan sự phát triển lịch sử của khái niệm vốn xã hội, đồng thời đề xuất các ứng dụng vốn xã hội vào bối cảnh Việt Nam trong các nghiên cứu lý thuyết cũng như thực hành. Tác giả kết luận vốn xã hội nên được nghiên cứu cả hai mặt tích cực lẫn tiên cực.

Từ khóa: Lý thuyết xã hội học, vốn xã hội, nghiên cứu vốn xã hội

Tải bài viết