Đô thị hóa, công nghiệp hóa tại Việt Nam: Vai trò của yếu tố đầu tư nước ngoài

21/12/2020

Phạm Văn Quyết

Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò các khoản đầu tư nước ngoài trong bối cảnh đẩy mạnh đô thị hóa và công nghiệp hóa tại Việt Nam. Bài viết không chỉ giới thiệu các khái niệm đô thị hóa, hiện đại hóa và đầu tư nước ngoài, tác giả còn trình bày tình hình đầu tư nước ngoài tại các tỉnh/thành phố chọn lọc ở Việt Nam trong giai đoạn 1988 - 2009 trong bối cảnh biến đổi dân số đang diễn ra ở các khu vực này . Tác giả cung cấp phân tích đầu tư nước ngoài trong mối liên quan đến các mặt lao động và tuyển dụng (tạo việc làm, phát triển lao động có trình độ). Theo quan điểm của tác giả, đầu tư nước ngoài đã trực tiếp và gián tiếp đẩy mạnh quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa các vùng nông thôn và nông nghiệp. Bài viết đi đên kết luận rằng xúc tiến đầu tư nước ngoài là một phương pháp hiệu quả giúp rút ngắn con đường đến một xã hội hiện đại và công nghiệp hóa.

Từ khóa: đô thị hóa, lao động – việc làm, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tải bài viết