Sự thay đổi thái độ về việc làm và cuộc sống vật chất của thanh niên Việt Nam

21/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Trần Thị Hồng

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra Thanh niên và vị thành niên Việt Nam lần thứ nhất  và thứ hai (SAVY 1 năm 2009 và SAVY II năm 2009) để phân tích sự thay đổi thái độ của thanh niên về việc làm và đời sống vật chất sau thời gian 5 năm, giữa hai cuộc khảo sát. Bên cạnh những phân tích mô tả và tương quan hai biến, bài viết đã sử dụng mô hình phân tích đa biến để kiểm nghiệm ảnh hưởng thực sự của mỗi đặc trưng nhân khẩu – xã hội trong mối quan hệ với các yếu tố khác đến thái độ của thanh niên đối với hai lĩnh vực này.

Kết quả khảo sát cho thấy trong khi giới trẻ Việt Nam nhận thức được những khó khăn họ có thể đương đầu khi đi tìm việc làm, nhưng họ vẫn lạc quan trước những cơ hội kiếm được công việc tốt trong tương lai. Khó khăn chính họ phải đối mặt đó là sự thiếu hụt kiến thức và các kỹ năng chuyên môn. Thái độ đối với việc làm tương lai có sự khác biệt giữa các nhóm có đặc trưng nhân khẩu xã hội học khác nhau. Bài viết cũng nhận định rằng, có một xu hướng thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm về thái độ sau 5 năm (giữa thời điểm SAVI I và SAVI II), chẳng hạn giữa nam và nữ, giữa thanh niên dân tộc thiểu số và người Kinh, người Hoa. Đây là một tín hiệu tích cực về sự chuyển đổi giá trị xã hội của Giới trẻ Việt Nam. 

Từ khóa: thanh niên, nhận thức của thanh niên, tháí độ, gía trị xã hội, lao động – việc làm, SAVY1, SAVY2

Tải bài viết