Sự tham gia của xã hội dân sự trong phát triển xã hội: từ thực tiễn đến gợi ý chính sách

21/12/2020

Nguyễn Quý Nghị

Nguyễn Quý Thanh

Tóm tắt: Bài viết điểm lại một số mô hình phát triển có sự tham gia của khu vực xã hội dân sự tại Việt Nam, đồng thời gợi mở một số chính sách nhằm nâng cao vai trò của khu vực này trong quá trình phát triển. Bài viết cũng cung cấp mô tả chung về xã hội dân sự tại Việt Nam, phân tích các chính sách khuyến khích sự tham gia của xã hội dân sự vào phát triển xã hội. Các hình thức tham gia của xã hội dân sự tại Việt Nam hiện nay bao gồm: 1) thực hiện các hợp đồng dịch vụ; 2) tham gia phát triển chính sách và luật pháp; 3) giám sát các dự án của chính phủ và dự án của các doanh nghiệp; và 4) chuyển phản hồi của công dân lên các cơ quan hữu quan. Bài viết đi đến kết luận rằng xã hội dân sự tại Việt Nam đa dạng về hình thức, hiện diện tại tất cả mọi tỉnh thành ở Việt Nam và đã tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm thức đẩy phát triển xã hội. Tuy nhiên, bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị với chính phủ cũng như các xã hội dân sự cho các hoạt động lâu dài của mô hình này.

Từ khóa: phát triển xã hội, xã hội dân sự, chính sách xã hội, mô hình xã hội

Tải bài viết