Chất lượng tăng trưởng và những thách thức về phát triển xã hội ở Việt Nam

21/12/2020

Lê Kim Sa

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Nền kinh tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, các vấn đề như ô nhiễm, quy hoạch mất cân đối, các khoản đầu tư dàn trải, thiếu thận trọng, nghèo đói,  khoảng cách thu nhập giữa các vùng địa lý, và tính cạnh tranh thấp… là những vấn đề đang ngày càng nổi lên trong nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là chất lượng tăng trưởng cần phải được giải quyết thích hợp, và tăng trưởng không nên đạt được bằng mọi giá.

Phân tích các thách thức đối với phát triển xã hội tại Việt Nam, bài viết đi đến kết luận rằng tăng trưởng quá mức với cái giá là công bằng xã hội sẽ dẫn đến bất ổn định xã hội và tăng trưởng thiếu bền vững. Đồng thời, quá nhấn mạnh cân bằng xã hội mà không quan tâm chú ý  đến tăng trưởng kinh tế sẽ làm hạn chế các động lực kinh tế. Cả tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội đều phải tập trung vào phát triển con người và chất lượng cuộc sống.

Từ khóa: phát triển xã hội, chất lượng tăng trưởng, công bằng xã hội, phát triển con người

Tải bài viết