Xu hướng biến đổi của tầng lớp trí thức trong thời kỳ đổi mới

19/12/2020

Bùi Thị Thanh Hà

Tóm tắt: Một trong những yếu tố của phát triển kinh tế - xã hội là chất lượng nguồn nhân lực, trong đó người trí thức đóng vai trò ngày càng cao và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển tầng lớp trí thức đòi hỏi phải xác định hiện trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến họ và xu thế thay đổi trong thời gian gần đây.

Bài viết phân tích về khía cạnh tích cực và tiêu cực của sự thay đổi tầng lớp trí thức về mặt số lượng,  một số các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi này, đặc biệt là các chính sách liên quan đến trí thức. Bài viết cũng cho thấy xu hướng thay đổi và đề xuất các biện pháp khắc phục các yếu tố tiêu cực để phát triển tầng lớp trí thức phù hợp với  phásựt triển kinh tế xã hội của đất nước trong những năm tới.

Từ khóa: tầng lớp trí thức, nguồn nhân lực, chính sách phát triển nguồn nhân lực

Tải bài viết