Những nhân tố quyết định chiến lược sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng

27/10/2020

NGUYỄN THỊ DIỄN

Tóm tắt: Bài viết phân tích những nhân tố quyết định chiến lược sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nông dân và những hàm ý chính sách gợi ra trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Diện tích đất nhỏ, chi phí sản xuất cao, thu nhập nông nghiệp thấp và cơ hội có việc làm phi nông nghiệp là những nhân tố chính của việc bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả đất nông nghiệp. Bài viết này đề xuất một chính sách phát triển kinh tế đồng bộ và phù hợp giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời gợi ra rằng sự đa dạng các hình thức hợp tác trong việc sử dụng đất tỏ ra hiệu quả và phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp và bối cảnh nông thôn Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: đất nông nghiệp, chiến lược sử dụng đất nông nghiệp, sinh kế, kinh tế hộ, tái cơ cấu nông nghiệp.

Tải bài viết