Tăng trưởng và phát triển bền vững sau suy giảm kinh tế: từ một góc nhìn xã hội Đặng Nguyên Anh

19/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm kiếm lời giải thích về lý thuyết tăng trưởng và thực nghiệm chứng minh mô hình tăng trưởng nhanh để phục vụ như là một phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu và hoạch định chính sách về mô hình tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua. Trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế, chính sách tăng trưởng nhanh đã thể hiện nhiều sai sót, đặc biệt là tiền lương thấp, lao động rẻ và khai thác tài nguyên môi trường và môi trường. Bài viết đi đên kết luận rằng: nên xem xét lại một mô hình tăng trưởng có đặc điểm là đầu tư xã hội. Vì an ninh xã hội và các chính sách xã hội vì người nghèo có thể kích thích tính bền vững, đầu tư vào con người là chìa khóa cho sự tăng trưởng bền vững và khả năng thích ứng với những cú sốc tương lai, bởi vì nó đóng góp trực tiếp vào công bằng xã hội, giảm đói nghèo.

Từ khóa: phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, chính sách xã hội cho người nghèo

Tải bài viết