Phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam: một số yếu tố tác động và các giải pháp

19/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Trần Thị Vân Anh

Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu, phân tích thực tiễn tham gia của phụ nữ vào lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay. Hai năm sau khi Luật về Bình đẳng giới và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã có hiệu lực, một số mục tiêu về bình đẳng giới đã đạt được và kế hoạch cho phụ nữ tham gia vào lãnh đạo và quản lý đã được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều yêu cầu cải thiện tình trạng của phụ nữ trong số các cán bộ chính phủ đã không được đáp ứng. Số phụ nữ tham gia lãnh đạo còn thấp so với mục tiêu. Tỷ lệ phụ nữ trong số những ứng viên lãnh đạo chính cho vị trí tương lai thấp. Các yếu tố ngăn cản sự tham gia của phụ nữ vào lãnh đạo bao gồm: thiếu nhận thức về vai trò và chính sách của phụ nữ đối với cán bộ nữ; Chính sách và cơ chế thúc đẩy sự lãnh đạo của phụ nữ chưa hoàn chỉnh; Bình đẳng giới đã không được đưa vào kế hoạch cho các vị trí lãnh đạo tương lai; Đào tạo cán bộ phụ nữ chưa được quan tâm đúng mức; Thiếu nhận thức của phụ nữ và gia đình họ, đặc biệt là của người chồng. Bài viết kết luận bằng một số đề xuất nhằm nâng cao sự tham gia của phụ nữ vào công tác lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam.

Từ khóa: phụ nữ, công tác lãnh đạo-quản lý, bình đẳng giới

Tải bài viết