Năng lực của cán bộ cấp cơ sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

19/12/2020

Phạm Minh Anh

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về dân chủ cơ sở ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam. Tác giả đưa ra bức tranh chung về kiến thức, thái độ và sự tham gia của cán bộ địa phương trong việc thực hiện Nghị định Dân chủ cơ sở tại địa bàn nghiên cứu. Bài viết cũng tập trung phân tích, bình luận các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia và chỉ ra những mặt mạnh và điểm yếu của việc thực hiện Nghị định Dân chủ ơ sở ở địa bàn nghiên cứu. Tác giả nhấn mạnh năng lực của cán bộ địa phương là một yếu tố quan trọng khuyến khích sự tham gia của người dân địa phương vào việc thực hiện chính sách xã hội - xã hội quan trọng này ở nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: nông thôn, quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cán bộ địa phương

Tải bài viết