Phản biện xã hội trong quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

19/12/2020

Đỗ Văn Quân

Tóm tắt: Bài viết tổng quan về khái niệm "phản biện xã hội" trong lịch sử  nghiên cứu trước đây, đồng thời  liên hệ bối cảnh hiện tại ở Việt Nam để thấy được vai trò của hoạt động phản biện xã hội đối với việc quản lý sự phát triển xã hội. Tác giả cũng chú ý phân tích phản biện xã hội như là một hành động hỗ trợ quản lý phát triển xã hội, là công cụ trực tiếp sử dụng trong các hoạch định chính sách, tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý xã hội và là công cụ quản lý theo hướng phát triển bền vững. Báo viết cũng đưa ra một số khuyến nghị về phản biệ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: phản biện xã hội, vai trò của phản biện xã hội, quản lý sự phát triển xã hội

Tải bài viết