Triển vọng của cách tiếp cận vốn xã hội và mạng lưới xã hội đối với nghiên cứu về quyền của người lao động trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

19/12/2020

Nguyễn Văn Tuấn

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm chung về vốn xã hội và cách tiếp cận mạng xã hội trong phân tích các vấn đề xã hội. Sử dụng các khái niệm này, tác giả phân tích các đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp FDI và mạng lưới xã hội của họ. Các đặc điểm thể chế, hành động tiêu chuẩn, hợp tác trong các doanh nghiệp FDI được phân tích trong quan hệ với quan hệ lao động và sử dụng vốn xã hội của người lao động trong quá trình làm việc và hợp tác trong công việc.

Từ khóa: vốn xã hội, mạng lưới xã hội, tiếp cận mạng lưới xã hội, doanh nghiệp FDI, quyền lợi của người lao động

Tải bài viết