Tình dục trước hôn nhân: Nghiên cứu so sánh thanh niên ở Hà Nội, Thượng Hải và Đài Bắc

19/12/2020

Vũ Mạnh Lợi

Tóm tắt: Quan hệ tình dục trước hôn nhân được coi là một hiện tượng mới trong xã hội hiện đại. Hiện đại hóa đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong nhận thức và hành vi liên quan đến tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình. Bài viết trình bày các kết quả của một nghiên cứu so sánh tuổi trẻ ở Hà Nội, Thượng Hải và Đài Bắc năm 2004 do một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học John Hopkin (Mỹ), các nhà nghiên cứu từ Thượng Hải, Tai Pei, và Viện Xã hội học và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện.

Những phát hiện cho thấy tác động của hiện đại hóa đối với hành vi tình dục là phức tạp và đa diện. Hiện đại hóa không chỉ làm tăng khả năng quan hệ tình dục trước hôn nhân mà còn có những tác động tích cực khác đến việc kiểm soát hành vi tình dục của thanh niên. Kết quả cho thấy nhiều vấn đề mới để nghiên cứu sâu hơn và gợi ý cho việc hoạch định chính sách.

Từ khóa: thanh niên, tình dục trước hôn nhân, giới tính, hôn nhân, gia đình

Tải bài viết