Toàn cầu hoá và đa dạng văn hoá

19/12/2020

Mai Văn Hai

Tóm tắt: Xem xét các tài liệu về toàn cầu hoá, tác giả cho thấy toàn cầu hoá và hội nhập đang hình thành nên một thị trường thế giới thống nhất nơi mà hàng hóa, vốn và thông tin được tự do lưu chuyển dẫn đến việc đưa các nền văn hoá gần nhau hơn. Có một mối quan tâm chung rằng liệu toàn cầu hoá có thể hủy hoại sự đa dạng văn hoá và loại bỏ sự khác biệt về văn hoá. Thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ có một "văn hoá thống nhất". Theo tác giả, mối quan tâm này không phải là điều cần thiết, bởi vì toàn cầu hoá, Internet và công nghệ thông tin hiện đại không thể sản sinh ra con người nằm ngoài một nền văn hoá và quốc gia cụ thể. Trong khi thúc đẩy hội nhập văn hoá và thống nhất, toàn cầu hóa đồng thời đòi hỏi phải có sự khác biệt sâu sắc về văn hoá. Mặt khác, có một sự hội nhập văn hóa, hoặc sự khuếch tán văn hoá khi các nền văn hoá khác nhau tiếp xúc. Tác động của toàn cầu hoá có thể tương tự, nhưng kết quả của những tác động này sẽ khác nhau trong việc tiếp nhận các xã hội. Toàn cầu hoá không thể hủy hoại sự đa dạng văn hoá. Trái lại, nó phục vụ như một nguồn giúp tạo ra sự đa dạng văn hoá mới

Từ khóa: toàn cầu hóa, đa dạng văn hóa, hội nhập văn hóa, biến đổi văn hóa, tiếp nhận văn

Tải bài viết