Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của EU và những kiến nghị cho Việt Nam hiện nay

19/12/2020

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt: Lịch sử phát triển hệ thống an sinh xã hội của các nước châu Âu cho thấy các nước EU nói chung thành công trong việc cung cấp phúc lợi cho người dân. Thành công này phù hợp với mục tiêu phát triển các quốc gia phúc lợi kiểu Âu từ cuối Thế chiến thứ hai. Trên cơ sở phân tích các bài học từ các hệ thống an sinh xã hội của Châu Âu, tác giả đề xuất một số kiến ​​nghị để cải thiện hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam, bao gồm: Thứ nhất, lựa chọn một mô hình an sinh xã hội thích hợp; Thứ hai, mở rộng phạm vi áp dụng chính sách an sinh xã hội; Thứ ba, cơ chế tinh chế đóng góp và lợi ích của bảo hiểm xã hội để đơn giản hóa việc tính và chi trả bảo hiểm liên quan đến mua bảo hiểm của từng cá nhân; Thứ tư, rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là Luật Bảo hiểm, Luật Bảo hiểm Y tế, xây dựng Luật Thất nghiệp, Luật Hưu trí và khung chính sách cơ bản về bảo trợ xã hội; Thứ năm, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào hệ thống an sinh xã hội.

Từ khóa: an sinh xã hội, mô hình an sinh xã hội châu Âu, chính sách an sinh xã hôi, bảo trợ xã hội

Tải bài viết