Mấy vấn đề về đất nông nghiệp qua cuộc khảo sát tại hai xã Tân Long, tỉnh Hậu Giang và xã Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang

27/10/2020

BÙI QUANG DŨNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

Tóm tắt: Những thay đổi trong chính sách đất đai từ những thập niên 90 trở lại đây của Việt Nam góp phần đáng kể trong việc tăng nhanh sản lượng nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung và của Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Mặc dù vậy, vấn đề nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn chưa thoát khỏi đặc trưng của nền nông nghiệp tiểu nông để chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa. Bài viết này trình bày kết quả của cuộc nghiên cứu về xã hội tiểu nông tại Đồng bằng sông Cửu Long tiến hành năm 2014 tại hai xã Thân Cửu Nghĩa (tỉnh Tiền Giang) và Tân Long (tỉnh Hậu Giang). Bài viết tập trung vào các nội dung: bàn về quy mô sản xuất qua hiện trạng diện tích đất canh tác nông nghiệp; trình bày hiện tượng nông dân không đất với thảo luận thêm nỗ lực của nhóm hộ này trong việc tìm kiếm các nguồn thu nhập phi nông nghiệp; thảo luận về nguồn gốc đất đai, hiện tượng phụ canh, và cuối cùng là phân tích tình trạng sử dụng đất nông nghiệp hiện nay ở hai xã khảo sát. 

Từ khóa: kinh tế tiểu nông, nguồn gốc đất, phụ canh, nông dân không đất, Đồng bằng sông Cửu Long

Tải bài viết