Thái độ ủng hộ thể chế của người dân Việt Nam

19/12/2020

Phạm Thành Nghị

Tóm tắt: Ủng hộ các thể chế trong một quốc gia phản ánh thái độ của người dân đối với hệ thống chính trị của đất nước. Chỉ số này được đo bằng sự kết hợp của niềm tin trong các thể chế hiện tại và trong đánh giá "tốt nhất" của chính phủ ở quốc gia đó. Sử dụng dữ liệu của Khảo sát giá trị châu Á vòng II (2006-2008), bài viết đưa ra giải thích về trường hợp của Việt Nam. Kết quả của cuộc khảo sát này cho thấy, so với một số nước khác ở Đông Nam Á, sự ủng hộ thể chế ở Việt Nam là cao nhất.

Thái độ ủng hộ thể chế của người Việt Nam bắt nguồn từ sự đánh giá cao về tăng trưởng kinh tế, cải thiện mức sống, mức độ an ninh và an sinh xã hội. Những thái độ ủng hộ này cũng phản ánh sự hài lòng của người dân đối với đại diện của họ trong các cơ quan được bầu. Sự ủng hộ mạnh mẽ này dựa trên lợi ích chính trị, niềm tự hào dân tộc, và truyền thống chính trị của người Việt Nam. Đây là kết quả của việc thực hiện Cải cách Đổi mới trong 20 năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân cũng như sự phát triển lâu dài của đất nước, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Người dân Việt Nam rất lạc quan về chính phủ và họ có thái độ ủng hộ cao đối với các tổ chức cũng như quan điểm tích cực về tình hình hoạt động và sự ổn định của hệ thống chính trị xã hội. Đây có thể coi là bằng chứng cho thấy sự hài lòng của người dân về Đổi mới và mong muốn về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

Từ khóa: hệ thống chính trị, thái độ chính trị, thể chế xã hội

Tải tóm tắt