Làng xã: Dẫn vào một nghiên cứu thể chế xã hội

19/12/2020

Bùi Quang Dũng

Tóm tắt: Trong các xã hội nông nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi sang quan hệ thị trường, những thay đổi xã hội trong mọi hoàn cảnh sẽ dẫn đến sự phát triển của các thể chế chính trị và xã hội. Trong bối cảnh nông thôn Việt Nam hiện nay, câu hỏi đặt ra là sự chuyển đổi này diễn ra như thế nào trong bối cảnh chuyển đổi xã hội và kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa?

Nghiên cứu sâu hơn về vấn đề xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay, bài viết trình bày thảo luận về một số khái niệm liên quan đến các thể chế xã hội ở nông thôn: mô hình cư trú, hệ thống chính phủ, tự chủ địa phương ... ; giới thiệu một số quan điểm lý thuyết liên quan đến bản chất kinh tế- xã hội của cộng đồng làng xã Việt Nam, đặc biệt là lý thuyết "nông dân đạo đức" (J. Scott) và lý thuyết "Nông dân hợp lý" (S. Popkin).

Tư khóa: nông thôn, làng xã, thể chế xã hội, cộng đồng làng xã

Tải bài viết