Doanh nhân Việt Nam: từ "Đội ngũ" đến "Tầng lớp xã hội "

19/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Bài báo trình bày về thảo luận về doanh nhân là một nhóm xã hội mới trong cơ cấu xã hội của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Sự xuất hiện và tăng trưởng nhanh chóng của nhóm này đã gây ra các quan điểm khác nhau về ghi nhãn của nó. Mỗi nhãn có thể có ý nghĩa nhất định về tình trạng kinh tế, chính trị và xã hội. Tuy nhiên, tất cả các nhãn cho đến nay thiếu cơ sở lý thuyết và thực tế hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra từ quan điểm xã hội học là liệu tập thể các doanh nhân đã hình thành một tầng lớp trong cấu trúc phân tầng xã hội hiện tại của xã hội Việt Nam hay không? Câu trả lời của tác giả là "Không". Lý do là vì các doanh nhân ở Việt Nam còn non trẻ, quy mô nhỏ, thiếu ý thức xã hội tập thể, và ảnh hưởng hạn chế trong đời sống xã hội của đất nước. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy tiềm năng của họ trở thành một tầng lớp xã hội mới và quan trọng trong cơ cấu xã hội Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Từ khóa: doanh nhân Việt Nam, nhóm xã hội,phân tầng xã hội, cơ cấu xã hội Việt Nam

Tải bài viết