Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam

19/12/2020

Trịnh Hòa Bình

Nguyễn Văn Chiến

Tóm tắt: Những thành tựu về phúc lợi xã hội là một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển giáo dục ở Việt Nam trong thời gian vừa qua mà không thể bỏ qua. Được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phúc lợi xã hội trong giáo dục đã góp phần giảm sự bất bình đẳng trong giáo dục giữa các nhóm xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận giáo dục cơ bản tốt hơn. Cần có thêm nhiều nghiên cứu chính sách và đánh giá trong thời gian tới để đánh giá hiệu quả đầu tư cho giáo dục về chất lượng giáo dục và hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư cho giáo dục. Bài viết này thảo luận về vai trò của phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Từ khóa: giáo dục, phúc lợi xã hội, phúc lợi xã hội trong giáo dục, bình đẳng xã hội, chất lượng giáo dục

Tải bài viết