Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội cho gia đình: Thực trạng và cách tiếp cận

27/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Nghiên cứu an sinh xã hội trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam đòi hỏi phải chú ý đến chính sách an sinh đối với các gia đình. Tuy nhiên, có rất ít chính sách an sinh xã hội dành riêng cho gia đình, lấy gia đình làm đơn vị thụ hưởng hay can thiệp. Trong khi đó, các chính sách an sinh xã hội dành cho đối tượng cụ thể hay những thành viên xác định trong mỗi gia đình lại có khá nhiều. Thực tế phản ánh sự thiếu hụt các chính sách an sinh cho gia đình hiện nay. Bài viết chỉ ra thực trạng nghiên cứu an sinh xã hội cho gia đình hiện nay, từ đó đặt ra yêu cầu can thiệp chính sách an sinh đối với hộ gia đình và gợi mở một số hướng tiếp cận phù hợp với chủ đề nghiên cứu cấp thiết này.

 Từ khóa: an sinh xã hội, gia đình, chính sách an sinh gia đình, phát triển bền vững

Tải bài viết