Sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn ở nông thôn Việt Nam và các yếu tố tác động

18/12/2020
Nguyễn Hữu Minh
Tóm tắt: Khuôn mẫu sắp xếp nơi ở sau khi kết hôn của đa số người dân Việt Nam cũng là kết quả của sự thỏa hiệp giữa mong muốn lý tưởng của họ và hoàn cảnh nhân khẩu - xã hội -kinh tế đặc thù. Nhiều yếu tố đã tác động đến khuôn mẫu này. Bằng việc phân tích kết quả Điều tra Gia đình Việt Nam 2004-2008 tại 4 địa phương cả nước, tác giả bài viết có những khẳng định cơ bản sau.
 
Sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn là mô hình sắp xếp nơi ở phổ biến nhất của dân cư tại 4 địa phương được khảo sát trong hơn nửa thế kỷ qua. Kết hôn muộn; có ít nhất một trong hai vợ chồng làm cho nhà nước; và nghề nghiệp của vợ là phi nông nghiệp là những yếu tố quan trọng nhất làm giảm khả năng sống chung với nhà chồng sau khi kết hôn.
 
Mặc dù có sự duy trì khuôn mẫu sống chung với nhà chồng, độ dài của thời gian sống chung ngày càng rút ngắn hơn. Những yếu tố chủ yếu quyết định việc rút ngắn độ dài thời gian sống chung là: lớp thế hệ kết hôn với việc giảm đáng kể tỷ lệ người sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn hơn 3 năm của những người kết hôn sau năm 1975 so với những người kết hôn trong giai đoạn 1948-1975; người chồng có nhiều anh chị em. Nói cách khác, các yếu tố đô thị hóa và công nghiệp hóa dường như chưa đủ sức tạo nên những biến đổi mang tính cấu trúc về sự sắp xếp nơi ở trong xã hội Việt Nam: sống chung với gia đình nhà chồng sau khi kết hôn vẫn là một chuẩn mực phổ biến.

Từ khóa: nông thôn, gia đình, hôn nhân

Tải bài viết