Tính phức tạp của biến đổi kinh tế - xã hội qua khảo sát hộ gia đình nông thôn tại một số vùng khó khăn

18/12/2020

Nguyễn Thanh Liêm

Tóm tắt: Bài viết sử dụng số liệu từ cuộc điều tra nhiều vòng "Đánh giá tác động của Điện khí hóa Nông thôn" nhằm chỉ ra tính phức tạp của quá trình thay đổi kinh tế xã hội và tác động của nó ở một số vùng nông thôn nghèo ở 7 tỉnh trên toàn quốc. Các phân tích được trình bày trong bài báo tập trung vào việc so sánh và phân tích xu hướng trong ba năm khảo sát 2002, 2005 và 2008 về các nội dung: thay đổi trong điều kiện nhà ở, điều kiện sống, tình trạng sức khoẻ, thời gian sử dụng cho công việc và giải trí, địa vị kinh tế và điều kiện của hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình ở các vùng nông thôn nghèo đã trải qua những thay đổi kinh tế - xã hội tích cực và tiêu cực. Các phân tích cũng chỉ ra rằng những tác động đa chiều của những biến đổi kinh tế - xã hội đòi hỏi những đánh giá cẩn thận từ các góc độ khác nhau. Báo cáo kêu gọi các chính sách phát triển cần tập trung nhiều hơn vào tính cụ thể của giai đoạn phát triển cũng như các tác động chính sách dài hạn có thể.

Từ khóa: biến đổi kinh tế-xã hội, điện khí hóa nông thôn, hộ gia đình nông thôn, chính sách phát triển kinh tế - xã hội

Tải bài viết