Tái định cư trong phát triển đô thị và một số vấn đề xã hội

18/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Các phân tích được trình bày trong bài viết cho thấy tái định cư không chỉ là một động thái đơn giản mà còn là một vấn đề phức tạp với nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, đòi hỏi cần phải có các giải pháp hài hòa nhằm đảm bảo sự đồng thuận xã hội và phát triển đô thị bền vững. Cùng với việc xây dựng nhà ở cho tái định cư, cần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội khác để đảm bảo rằng người tái định cư sẽ có môi trường sống tốt và ổn định. Báo cáo phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến tái định cư như các tiêu chí về tái định cư, mối quan hệ giữa người bị ảnh hưởng với chính phủ và doanh nghiệp, thực tế và nhu cầu trong giai đoạn hậu tái định cư, và tái định cư cho người có thu nhập thấp. Bài viết cũng trình bày một số biện pháp khả thi để giải quyết các vấn đề của người thu nhập thấp trong tái định cư ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: tái định cư, phát triển đô thị, phát triển đô thị bền vững, người thu nhập thấp

Tải bài viết