Phòng ngừa xung đột xã hội

18/12/2020

Võ Khánh Vĩnh

Hồ Sỹ Sơn

Tóm tắt: Phòng ngừa xung đột xã hội quan trọng hơn nhiều so với các giải pháp cho xung đột xã hội. Do đó việc phòng ngừa xung đột xã hội nên được coi là một ưu tiên quan trọng. Bài viết trình bày 3 khía cạnh của xung đột xã hội, đó là: (1) quan điểm chung về ngăn ngừa xung đột xã hội, (2) hợp thức hoá xung đột xã hội nhằm ngăn ngừa xung đột xã hội, và (3) cơ chế tác động và điều chỉnh xung đột xã hội bằng pháp luật. Theo kết quả nghiên cứu về phòng ngừa xung đột xã hội nêu trên, các tác giả đề xuất một quy tắc ứng xử, phản ánh các tiêu chuẩn đạo đức cao để đối phó với xung đột xã hội. Một quy tắc ứng xử như vậy sẽ mang lại những tác động tích cực, ngăn ngừa xung đột xã hội.

Từ khóa: xung đột xã hội, phòng ngừa xung đột xã hội

Tải bài viết