Không gian bán công cộng và sự hình thành dư luận xã hội: nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội

18/12/2020

Nguyễn Quý Thanh

Trịnh Ngọc Hà

Tóm tắt: Bài viết đưa ra nhận định: các quán cà phê - không gian bán công cộng là một địa hạt mà công chúng có thể đến để thảo luận về các vấn đề chung của xã hội. Tuy nhiên, các không gian này cũng có sự “sàng lọc”. Những người tham gia thảo luận xã hội có xu hướng là các nhóm “tinh hoa” hơn là đại chúng. Các chủ đề thảo luận khá đa dạng, nhưng ít có các chủ đề chính trị - xã hội. Quán cà phê - không gian bán công cộng có sự kết nối các phương tiên truyền thông đại chúng thông qua việc thảo luận các thông tin do các phương tiện này cung cấp.  Nói cách khác, khi những không gian công cộng bị thu hẹp cộng với quá trình đô thị hoá thì các không gian bán công cộng sẽ đóng vai trò là nơi chốn để các nhóm xã hội thảo luận về những vấn đề công cộng. Đây chính là một địa hạt để từ đó dư luận xã hội được thảo luận và hình thành.

Từ khóa: dư luận xã hội, không gian bán công cộng, phương tiện truyền thông

Tải bài viết