Tác động của những biến động kinh tế - xã hội trong năm 2008 tới khu vực đô thị

18/12/2020

Nguyễn Xuân Mai

Tóm tắt: Năm 2008 là một năm có nhiều biến động về kinh tế và xã hội trong và ngoài nước. Sự bất ổn định của kinh tế vĩ mô như lạm phát tăng cao, nhập siêu lớn, việc thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo theo sự suy thoái kinh tế quốc tế đó có tác động sâu sắc về mặt xã hội đối với khu vực đô thị - khu vực hội nhập kinh tế sâu rộng nhất. Những tác động này ở các đô thị Việt Nam là rất mạnh mẽ. Bài viết tổng hợp tư liệu và phân tích các khía cạnh: 1. Tình trạng thất nghiệp gia tăng, trong khi nền kinh tế bị giảm phát vào cuối năm 2008. 2. Lạm phát, suy thoái kinh tế kéo theo sự suy giảm thu nhập và đời sống, các quan hệ lao động trở nên phức tạp. 3. Khu vực phi chính thức ở đô thị - một lối thoát trước mắt và lâu dài. 4. Mở rộng Hà Nội và công bằng xã hội.

Từ khóa: đo thị, đo thị hóa, biến đổi xã hội, công bằng xã hội

Tải bài viết