Một số tác động ban đầu của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nông dân

18/12/2020

Vũ Tuấn Anh

Tóm tắt: Trong năm 2008 tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều biến động phức tạp và tác động mạnh mẽ tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên nhiều khía cạnh. Phần lớn là tác động này có tính chất tiêu cực. Bài viết đi sâu phân tích bốn khía cạnh sau: 1) Giá cả nông sản thay đổi đó làm đảo lộn phương hướng kinh doanh, làm mất ổn định sản xuất và đời sống của nông dân. 2) Khủng hoảng tiền tệ, lạm phát dẫn đến khó khăn cho việc tiếp cận tín dụng và đầu tư sản xuất, thu mua nông sản. 3) Kinh doanh công nghiệp và thủ công nghiệp của các làng nghề đứng trước nguy cơ phá sản. Tình trạng mất và thiếu việc làm trở nên nghiêm trọng hơn. 4) Sự tăng giá đột ngột và ở mức cao đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đó và đang gây ra khó khăn cho dân cư nông thôn, nhất là những nguời nghèo.

Từ khóa: nông thôn, nông dân, biến đổi kinh tế - xã hội, khủng hoảng tài chính

Tải bài viết