Một số vấn đề về tham gia xã hội và phản biện xã hội

18/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thực trạng của hoạt động phản biện xã hội trong quá trình hoạch định chính sách hiện nay ở Việt Nam. Từ những cố gắng ban đầu được thể hiện qua các văn bản pháp lý và các hình thức tổ chức, hoạt động PBXH hiện còn nhiều hạn chế cả từ phía người dân lẫn các cơ quan nhà nước.

Các chủ thể phản biện xã hội chủ yếu hiện nay bao gồm các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế và NGO nước ngoài, dư luận xã hội và truyền thông đại chúng. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải tiến tới thể chế hoá hoạt động PBXH. Ban hành hệ thống văn bản pháp quy về phản biện xã hội, có những mô hình và phương pháp thích hợp để vừa bảo đảm tính tham gia xã hội rộng rãi, vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp của hoạt động PBXH. Đồng thời cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân trong các lĩnh vực cần tham vấn, phản biện.

Từ khóa: tham gia xã hội, phản biện xã hội

Tải bài viết