Vốn xã hội, mạng lưới xã hội và những phí tổn

18/12/2020

Hoàng Bá Thịnh

Tóm tắt: Từ sự phân tích tổng quan xã hội học về các khía cạnh : Quan niệm về vốn xã hội và mạng lưới xã hội; Cấu trúc và chức năng của vốn xã hội; và Những phí tổn để duy trì vốn xã hội và mạng lưới xã hội, tác giả bài viết đã khẳng định tầm quan trọng của vốn xã hội trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân và cộng đồng. Vốn xã hội được xác định bằng khả năng để giảm các cú sốc, khai thác các cơ hội và định hướng tới tương lai của một cộng đồng. Không có vốn xã hội, một cộng đồng sẽ thiếu sự gắn kết, không thể tổ chức để duy trì môi trường xã hội hoặc kinh tế và sẽ không hấp dẫn được những người bên ngoài cộng đồng. Vốn xã hội thường bị thiệt hại do các biểu hiện tiêu cực/phản chức năng. Hiểu được những đặc điểm và chức năng của vốn xã hội, chúng ta có thể phát huy những khía cạnh tích cực (chức năng) của vốn xã hội và hạn chế những mặt tiêu cực (phản chức năng) của vốn xã hội đối với sự phát triển cộng đồng/xã hội. Đồng thời có thể tạo điều kiện cho các thành viên của cộng đồng/xã hội tham gia tích cực hơn vào quá trình  dân chủ cơ sở, huy động được các nguồn lực to lớn, tiềm tàng trong các cá nhân, nhóm và các thể chế xã hội vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Từ khóa : vốn xã hội, mạng lưới xã hội, vai trò của vốn xã hội

Tải bài viết