Các yếu tố tác động đến phân tầng xã hội

18/12/2020

Nguyễn Đình Tấn

Tóm tắt: Từ các phân tích tổng quan trên cơ sở các chỉ báo xã hội học, bài viết tập trung đi sâu vào việc tìm hiểu các khía cạnh cơ bản là những yếu tố tác động đến phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay. Đó là 4 khía cạnh chủ yếu sau: 1- Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội; 2- Những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế và pháp luật; 3- Những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên, cơ sở hạ tầng có tác động đáng kể đến phân tầng xã hội và phân hoá giàu nghèo; và 4- Nhóm các yếu tố thuộc về đặc trưng cá nhân. Bài viết cho thấy, nếu sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội là yếu tố có tính quy luật khách khách quan tất yếu thì chế độ chính trị, thể chế pháp luật, hệ thống chính sách là những yếu tố hết sức quan trọng tác động vào nền kinh tế - xã hội. Những yếu tố  này là những đảm bảo quan trọng để quá trình hội nhập, phát triển kinh tế thị trường.  Quan điểm của bài viết được thể hiện rõ qua sự nhấn mạnh: Với sự đổi mới và hoàn thiện không ngừng các chủ trương, đường lối chính sách, thể chế pháp luật nhiều thập kỷ nay của Đảng và Nhà nước ta đã luôn là sự đảm bảo "khung" cho những diễn biến của phân tầng xã hội, phân hoá xã hội ở nước ta nói chung, ở xã hội nông thôn nói riêng. Và chính điều đó đã lý giải vì sao, chúng ta đổi mới, phát triển kinh tế thị trường tất yếu diễn ra phân hoá, phân tầng xã hội song vẫn không đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội vẫn ổn định và phát triển theo xu hướng bền vững.

Từ khóa: phân tầng xã hội, bình đẳng xã hội, phát triển bền vững

Tải bài viết