Khía cạnh giới trong phân công lao động gia đình

18/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Cho đến nay chưa có những số liệu đủ tin cậy ở quy mô quốc gia về xu hướng biến đổi phân công lao động theo giới trong gia đình. Tuy nhiên, những khác biệt về phân công lao động trong gia đình giữa các nhóm tuổi từ các nghiên cứu gần đây gợi ra rằng hiện nay, tỷ lệ người chồng tham gia vào các công việc nội trợ trong gia đình đã tăng lên so với trước đây. biến đổi của xã hội theo hướng công nghiệp hoá đã tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ và sự tham gia của họ vào lực lượng lao động xã hội ngày càng tăng. Đóng góp của phụ nữ vào thu nhập gia đình cũng tăng lên. Những yếu tố đó sẽ góp phần làm gia tăng sự tham gia của người chồng vào các công việc gia đình. Tác giả cho rằng nguyên nhân của những thay đổi đó có thể tìm thấy qua các biến số như: đia bàn cư trú (thành thị / nông thôn); nghề nghiệp; học vấn; chu trình sống của gia đình và hộ gia đình; sự đóng góp vào thu nhập gia đình; định kiến giới. Bài viết cũng đặt ra một số vấn đề về phương pháp tiếp cận và kỹ thuật phân tích trong nghiên cứu về phân công lao động theo giới trong gia đình Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: gia đình, bình đẳng giới, phân công lao động

Tải bài viết