Vai trò của truyền thông đại chúng trong thời kỳ hội nhập ở nước ta hiện nay

18/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội cũng là khi truyền thông đại chúng thể hiện vai trò quan trọng của mình cũng như đặt ra những nhiệm vụ quan trọng và nặng nề hơn. Bài viết phân tích về sự phát triển của truyền thông đại chúng ở nước ta hiện nay, trong đó nhấn mạnh: các phương tiện truyền thông đại chúng ở nước ta luôn bám sát các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, nhằm mục tiêu phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân góp phần tích cực vào nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế của hoạt động truyền thông ở nước ta như: tính không đồng đều về phổ cập thông tin truyền thông đại chúng, xu hướng thương mại hoá, sự lệch chuẩn và tệ nạn báo chí cũng như vấn đề định hướng và quản lý báo chí. Truyền thông đại chúng luôn phải hướng về các tầng lớp quần chúng nhân dân; phải phản ánh được tâm tư nguyện vọng và lợi ích của họ, là cơ sở định hướng dư luận xã hội lành mạnh trong cộng đồng xã hội. Đó cũng là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Từ khóa: truyền thông đại chúng, hiện đại hóa, định hướng dư luận xã hội

Tải bài viết