Chính sách di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Việt Nam

18/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Di dân là một quy luật khách quan phản ánh đòi hỏi phát triển của mọi quốc gia. Di dân góp phần phân bố lại dân cư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền trong cả nước. Di dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới ở Việt Nam góp phần phân bố và sử dụng hợp lý các nguồn lực sức lao động và tài nguyên nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Di dân kinh tế mới còn là một trong nhiều chủ trương lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu bảo vệ an ninh và quốc phòng. Bài viết điểm lại 4 giai đoạn về di dân xây dựng vùng kinh tế mới ở Việt Nam là các thời kỳ: 1961-1975; 1976-1985; 1986-1995 và 1996 đến nay. Qua đó, tác giả đi sâu phân tích những thành tựu và hạn chế của di dân kinh tế mới. Để phát huy những thành tựu cũng như khắc phục những hạn chế trong hoạt động di dân kinh tế mới thời kỳ trước mắt, tác giả đề xuất các giải pháp sau: Nâng cao năng lực xây dựng hệ thống chính sách di dân; Đổi mới công tác quy hoạch dân cư và chính sách quản lý sử dụng đất; Nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện các dự án di dân.

Từ khóa: di cư, chính sách di dân, vùng kinh tế mới

Tải bài viết