Đôi điều suy nghĩ về vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với xã hội dân sự

18/12/2020

Bùi Đình Thanh

Tóm tắt: Nhà nước và xã hội dân sự luôn là chủ đề được các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và hoạt động chính trị quan tâm từ nhiều thế kỷ qua. Qua việc phân tích những biến đổi kinh tế - xã hội to lớn với những thành tựu của công cuộc Đổi mới cũng như sự soi chiếu của những nguyên lý khoa học, cách mạng đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lênin, bài viết đi sâu phân tích và kiến giải về vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với xã hội dân sự trong thực tiễn đổi mới hội nhập ở Việt Nam hiện nay. Trước hết, tác giả đã khái quát hoá những nguyên lý cơ bản của C. Mác về nhà nước và xã hội dân sự. Trong đó chỉ ra những giá trị đúng đắn, bền vững cũng như những khía cạnh cần tiếp tục nghiên cứu trong bối cảnh biến đổi hiện nay. Về vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với phát triển xã hội dân sự trong xã hội Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất các khía cạnh cơ bản là: đổi mới toàn diện tư duy trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; về tính chất và vai trò của nhà nước; tăng cường hiệu lực của nhà nước pháp quyền; tăng cường quản lý xã hội và đổi mới phong cách lãnh đạo.

Từ khóa: xã hội dân sự, biến đổi xã hội, vai trò của nhà nước

Tải bài viết