Quá trình bổ sung nhận thức về công bằng xã hội và thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

18/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam thời kỳ Đổi mới,  nhiều vấn đề xã hội bức xúc cũng đang được đặt ra, trong đó công bằng xã hội (CBXH) cho mọi người dân và làm cho CBXH ngày càng hiện thực trong đời sống xã hội là một yêu cầu khác bức thiết. Việc luận giải lý luận và tổng kết thực tiễn về CBXH trong điều kiện Việt Nam hiện nay sẽ góp phần làm rõ hơn khái niệm này, cũng như việc thực hiện CBXH trong thực tế, hỗ trợ cho các quá trình chỉ đạo thực tiễn trong lĩnh vực phát triển xã hội của đất nước. Bài viết đề cập đến chủ đề CBXH trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế, trong những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam trong 2 thập niên Đổi mới vừa qua. Bằng các quan điểm lý luận gắn với thực tiễn Việt Nam, bài viết phân tích các khía cạnh nổi bật sau: quan điểm của chủ nghĩa Mác về CBXH trong lịch sử và trong chủ nghĩa xã hội; thực hiện CBXH trong các mô hình tăng trưởng kinh tế; quan niệm của Hồ Chí Minh về CBXH; vấn đề CBXH trong tư duy phát triển hiện đại; CBXH và thực hiện CBXH từ cách tiếp cận xã hội học; bổ sung nhận thức về công bằng xã hội và kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện CBXH trong các văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam.   

Từ khóa: công bằng xã hội, thực hiện công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế

Tải bài viết