Tổng lược về lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục: các lối tiếp cận và đối tượng nghiên cứu

18/12/2020

Nguyễn Khánh Trung

Tóm tắt: Bài viết tổng lược một số lý thuyết trong xã hội học giáo dục, cụ thể là các lý thuyết "tái tạo" (reproduction) bằng cách đề cập đến một số điểm chính lý thuyết và đối tượng nghiên cứu mà các nhà xã hội học đó khai thác qua các thời kỳ khác nhau. Cố gắng này vừa góp phần vào nghiên cứu lý thuyết trong xã hội học, vừa góp phần làm sáng tỏ các vấn đề mà nền giáo dục của chúng ta hiện nay nói chung và giáo dục đại học nói riêng đang phải đối diện. Hai khía cạnh được bài viết đề cập là : Sự xuất hiện và quá trình phát triển của các lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục và đối tượng nghiên cứu của xã hội học giáo dục. Tác giả đã phân tích và chứng minh rằng: các nhà xã hội học giáo dục trong các thời kỳ khác nhau đề cập đến những chủ đề khác nhau, những chủ đề này luôn là hệ quả của các hiện tượng nảy sinh từ những biến chuyển xã hội. Việt Nam chúng ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội đang thay đổi từng ngày về mọi mặt. Sự biến chuyển xã hội đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng và làm nảy sinh nhiều hiện tượng giáo dục. Đây là nguồn đề tài phong phú mà các nhà xã hội học có thể khai thác để phát triển chuyên ngành xã hội học giáo dục.

Từ khóa: lý thuyết xã hội học, xã hội học giáo dục

Tải bài viết