Tham nhũng trong hệ thống giáo dục phổ thông: nguyên nhân và hậu quả

18/12/2020

Nguyễn Đình Cử

Tóm tắt: Trong thời đại kinh tế tri thức, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước,  quản lý nguồn nhân lực, vật lực, tài lực to lớn của quốc gia. Vì vậy, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực này có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Dựa vào kết quả điều tra năm 2005 của Dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng” do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, bài viết tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của thực trạng tham nhũng trong hệ thống giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay. Những nguyên nhân cơ bản của tham nhũng trong hệ thống giáo dục là: trình độ phát triển kinh tế thấp và không đồng đều; luật pháp, chính sách không đồng bộ, thiếu rõ ràng, không hợp lý; cơ chế bao cấp còn nặng nề trong giáo dục; tiền lương, học phí thấp và cào bằng; năng lực quản trị trong ngành giáo dục chưa cao; nhận thức của cán bộ, giáo viên về phòng, chống tham nhũng chưa cao; suy thoái đạo đức của một bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Bài viết cũng phân tích về những hậu quả nặng nề của tệ nạn này: tham nhũng làm cho chất lượng giáo dục giảm; do tham nhũng làm cho khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục giảm xuống và bất bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục tăng lên; tham nhũng làm cho con người bị tha hoá; gây rối loạn hệ thống giáo dục nói riêng và cả xã hội nói chung.

Từ khóa: giáo dục, tham nhũng, chống tham nhũng, chất lượng giáo dục

Tải bài viết