Quan hệ hữu cơ giữa xây dựng văn hoá doanh nghiệp với xây dựng văn hoá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

18/12/2020

Bùi Tiến Quý

Tóm tắt: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp và xây dựng văn hoá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là những vấn đề rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Bài viết đi sâu phân tích những khía cạnh cơ bản trong quan hệ hữu cơ giữa xây dựng văn hoá doanh nghiệp với xây dựng văn hoá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Đó là các nội dung: 1) những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp; 2) những tác động tiêu cực của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp; 3) Xây dựng văn hoá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tác giả bài viết khẳng định rằng: Xây dựng văn hóa cho các tổ chức, trong đó có tổ chức là chủ thể quản lý nhà nước sẽ gúp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội. Xây dựng văn hóa quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp chính là một bước phát triển của văn hóa trong sự khích lệ, tương tác, hỗ trợ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ khóa: văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quản lý nhà nước, doanh nghiệp

Tải bài viết