Thị trường hôn nhân: một số cách tiếp cận

18/12/2020

Hoàng Bá Thịnh

Tóm tắt:

Chủ đề của bài viết đề cập đến vấn đề hôn nhân dưới góc độ thị trường nhưng lại xem lý thuyết kinh tế từ các khía cạnh xã hội (văn hoá, tôn giáo, phong tục tập quán, chuẩn mực xã hội,v.v.). Về tiếp cận lý thuyết, bài viết đã viện dẫn và phân tích các quan điểm lý luận như: thuyết trao đổi xã hội; thuyết lựa chọn hợp lý hay là phân tích chi phí - lợi ích. Về khía cạnh thực tiễn thị trường hôn nhân ở Việt Nam hiện nay, bài viết trên cơ sở những bằng chứng thực nghiệm xã hội học đã chỉ ra những yếu tố tác động đến cơ hội đầu tư vào thị trường hôn nhân như: các loại hình kết hôn khác nhau; sự tác động của tỷ lệ giới tính trong dân số; sự phát triển của văn hoá- kinh tế-xã hội; quan niệm của cá nhân về lợi ích hôn nhân; sự khác biệt về quan niệm giá trị hôn nhân- gia đình; chính sách xã hội tác động đến hôn nhân, gia đình; mức độ rủi ro trong thị trường hôn nhân. Tác giả bài viết cho rằng: Trong xã hội hiện đại - hôn nhân dù xuất phát từ tình yêu hay không- ít hay nhiều đều có tính chất thị trường. Và cơ hội bước vào thị trường hôn nhân sẽ rộng và hẹp khác nhau giữa các nhóm xã hội, các cá nhân tùy thuộc vào những phẩm chất, năng lực và môi trường sống và làm việc của họ. Trong tương lai gần, việc có hợp đồng hôn nhân sẽ không còn chuyện hiếm ở nước ta, trước hết xuất hiện ở những tầng lớp xã hội có mức sống giàu sang, để giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế khi ly hôn phải phân chia tài sản.

Từ khóa: hôn nhân, gia đình, thị trường hôn nhân, ly hôn

Tải bài viết