Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và vai trò trợ giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi

18/12/2020

Bế Quỳnh Nga

Tóm tắt: Qua tư liệu nghiên cứu thực nghiệm xã hội học tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây trong khuôn khổ đề tài Khoa học cấp viện năm 2006 của Phòng Phúc lợi xã hội, bài viết tập trung phân tích và nhận diện về hệ thống các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và vai trò trợ giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi hiện nay. Bài viết tìm hiểu về sự hình thành của các tổ chức xã hội tự nguyện; vai trò trợ giúp xã hội của các tổ chức xã hội tự nguyện; các hình thức kết nối các tổ chức xã hội tự nguyện qua hình thức mạng lưới xã hội; mối quan hệ của các tổ chức xã hội tự nguyện với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Tác giả bài viết cho rằng: hiện nay các đoàn thể chính trị – xã hội đang góp phần tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương; bên cạnh đó là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống các tổ chức xã hội tự nguyện. Các tổ chức xã hội đang khẳng định được vị thế trong mối quan hệ với các tổ chức chính trị- xã hội  ở cộng đồng. Mặt khác, nó đã góp phần mở rộng các loại hình và phương thức hoạt động an sinh xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định và phát triển đời sống của cư dân nông thôn, nhất là trong bối cảnh của nền kinh tế đất nước đang chuyển đổi.

Từ khóa: nông thôn, trợ giúp xã hội, tổ chức xã hội tự nguyện, an sinh xã hội

Tải bài viết