Tác động của đô thị hoá đến biến đổi nghề nghiệp và hoạt động sản xuất của người nông dân Hải Dương

18/12/2020

Vũ Hào Quang

Tóm tắt: Bài viết là sự công bố một số kết quả nghiên cứu của đề tài: “Biến đổi xã hội ở nông thôn dưới tác động của đô thị hoá và chính sách tích tụ ruộng đất - nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương” do tác giả làm chủ nhiệm. Với tư liệu và số liệu phong phú của cuộc nghiên cứu, bài viết đi sâu phân tích về thực trạng đô thị hoá ở Hải Dương; chỉ ra những tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến biến đổi cơ cấu nghề nghiệp xã hội; những tác động của các nhân tố khoa học công nghệ và cơ giới hoá đến biến đổi cơ cấu nghề nghiệp xã hội; tác động của đô thị hoá tới mức sống của người dân nông thôn. Từ những bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm, bài viết kết luận: Những động thái của đô thị hoá ở nông thôn Hải Dương đã làm thay đổi cơ cấu nghề nghiệp và các hoạt động lao động sản xuất trong nông nghiệp nông thôn. Quá trình đô thị hoá đã làm thay đổi cả không gian sinh sống lẫn các quan hệ xã hội của người nông dân và phân tầng xã hội. Mặt khác quá trình đô thị hoá diễn ra tương đối mạnh nhưng tính quy hoạch và đồng bộ chưa đảm bảo nên chưa thực hiện quy trình phát triển bền vững, một số vấn đề bất cập, hạn chế đã xuất hiện như: vấn đề nghề nghiệp -  việc làm của người nông dân vùng đô thị hoá, vấn đề ô nhiễm môi trường…

Từ khóa: nông dân, đô thị hóa, biến đổi xã hội, lao động-việc làm

Tải bài viết