Đóng góp kinh tế-xã hội của người nhập cư

18/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Ngoài phần phân tích sơ bộ vấn đề di cư và nghèo khổ ở Việt Nam, bài viết tập trung vào việc nghiên cứu đánh giá những đóng góp kinh tế - xã hội của người nhập cư đối với tiến bộ xã hội. Trước hết là đóng góp của người di cư vào sự phát triển kinh tế của địa phương xuất cư, đó là góp phần phân bố lại nguồn nhân lực và do đó tạo điều kiện để phát triển đồng đều các vùng của một quốc gia. Nó có thể giúp tập trung nguồn lực phát triển tại một số vùng nhất định, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển sản xuất. Người nhập cư cũng có những đóng góp quan trọng vào phát triển đô thị mà trước hết là những đóng góp về mặt kinh tế (hoạt động chi tiêu, trao đổi hàng hoá, hoạt động kinh tế, dịch vụ việc làm…), mặt khác, người nhập cư cũng có những đóng góp đáng kể về mặt xã hội mà nổi bật nhất là: Sự giao lưu giữa người nhập cư và người đô thị cũng đã góp phần bảo tồn và nâng cao giá trị văn hóa truyền thống tại các khu vực đô thị đang hiện đại hóa. Tác giả bài viết kết luận rằng: Trong hầu hết các trường hợp, di cư là cơ hội để tồn tại và làm giảm nghèo. Vì vậy, trước hết cần có những quan tâm bảo vệ người di cư. Thứ hai, di cư là đặc trưng của mọi xã hội trong mọi thời kỳ. Việc hoạch định chính sách di cư cần làm thế nào có thể nới lỏng cho các dòng di cư đồng thời bảo vệ người di cư khỏi bị lạm dụng và bóc lột.

Từ khóa: đô thị, nhập cư, chính sách di cư

Tải bài viết