Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và Hội nhập kinh tế quốc tế

18/12/2020

Nguyễn Đình Tấn

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở nước ta trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Những phân tích xã hội học chủ yếu được tác giả đi sâu vào các khía cạnh như: Xu hướng phân tầng xã hội về mặt kinh tế, trong đó tập trung làm rõ sự phân tầng về thu nhập qua các năm gần đây với mức chênh lệch về thu nhập giữa nhóm giàu và nhóm nghèo, khoảng cách thu nhập giữa các vùng, khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và nông thôn; Xu hướng phân tầng về chi tiêu chủ yếu phân tích về chênh lệch chi tiêu của nhóm giàu và nhóm nghèo và chênh lệch về chi tiêu giữa các vùng; Xu hướng phân tầng về tài sản có hai khía cạnh phân tích là phân tầng về nhà ở và phân tầng về tư liệu, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Trong phần viết này, tác giả dành một số trang viết nhằm đánh giá thành tựu xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam với kết luận quan trọng là: thành tựu giảm nghèo lớn song không đều và xu hướng phân hoá giàu nghèo tăng. Phần cơ bản thứ hai của bài viết nhằm phân tích xu hướng phân tầng xã hội về đời sống văn hoá tinh thần với các chỉ báo về chi tiêu y tế, các sinh hoạt văn hoá, thể thao, giải trí và giáo dục đã cho thấy khá rõ sự phân tầng xã hội về lĩnh vực này, nhất là giữa nhóm giàu và nhóm nghèo, giữa thành thị và nông thôn cũng như giữa miền xuôi và miền núi. Bài viết cũng phân tích và đánh giá về xu hướng hình thành phân tầng xã hội hợp thức và mặt trái không tránh khỏi của phân tầng xã hội không hợp thức trong đó chỉ rõ tính quy luật cũng như mặt trái của xu hướng phản tiến bộ trong phân tầng xã hội hiện nay. Từ khía cạnh phân tích xu hướng phân tầng xã hội đang diễn ra khá mạnh mẽ, tác giả nhấn mạnh xu hướng hình thành tầng lớp xã hội “ưu trội” và nhóm xã hội; những tác động đến phát triển xã hội và biến đổi cấu trúc xã hội.

Từ khóa: biến đổi xã hội, phân tầng xã hội, hội nhập quốc tế

Tải bài viết