Các hình thức tham nhũng trong hệ thống giáo dục phổ thông

18/12/2020

Nguyễn Đình Cử

Tóm tắt: Dựa trên kết quả điều tra năm 2005 của Dự án: “Nghiên cưú đấu tranh chống tham nhũng” do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, bài viết phân tích tình hình tham nhũng trong ngành giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay. Bài viết đi sâu tìm hiểu về thực trạng, mức độ và tính chất của các loại hình tham nhũng trong hệ thống giáo dục phổ thông. Cụ thể, có các hình thức tham nhũng như: chạy trường, chạy điểm, dạy thêm và bắt ép học thêm, lạm thu phí giáo dục, và tham nhũng trong tuyển dụng, đề bạt và luân chuyển cán bộ, giáo viên. Những hình thức tham nhũng ngân sách Nhà nước bao gồm: Rút ruột công trình xây dựng, chương trình kiên cố hoá trường học; Xà xẻo kinh phí đầu tư mua trang thiết bị trường học; Xà xẻo tiền Dự án giáo dục. Tác giả bài viết đánh giá rằng tình hình tham nhũng trong hệ thống giáo giáo dục phổ thông nước ta là rất đáng lưu ý, vì chúng đang tồn tại dưới các hình thức khá đa dạng; nhiều vụ tham nhũng liên quan đến nhiều người, đến các quan chức cao nhất của ngành giáo dục ở địa phương. Tác giả cũng khuyến nghị vấn đề này cần được nghiên cứu sâu hơn để sớm có giải pháp phòng chống có hiệu quả.

Từ khóa: giáo dục, tham nhũng, hình thức tham nhũng, giáo dục phổ thông, tham nhũng trong giáo dục

Tải bài viết