Ảnh hưởng của chức năng đô thị đối với tăng trưởng đô thị Việt Nam

18/12/2020

Lê Thanh Sang

Tóm tắt: Bài viết sử dụng kết quả phân tích các thành phần cơ bản của chức năng đô thị Việt Nam như những biến độc lập để đánh giá mức tăng trưởng đô thị trong thập niên 1990, sau khi kiểm soát ảnh hưởng của các nhân tố khác, bằng mô hình hồi quy tuyến tính bội. Nguồn tư liệu của bài viết là sử dụng kết quả hai cuộc Tổng điều tra dân số 1989 và 1999, nhằm cung cấp một phân tích thực nghiệm về ảnh hưởng của các chức năng đô thị đối với tăng trưởng đô thị ở Việt Nam. Kết quả phân tích đánh giá các mô hình hồi quy đa biến đã cho thấy hai chiều kích chính nằm bên dưới các chức năng được chuyên môn hoá của đô thị Việt Nam. Thứ nhất là sự chuyển dịch từ các khu vực truyền thống (nông lâm ngư nghiệp) sang các khu vực hiện đại (công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ…). Thứ hai là sự phân biệt giữa hai nhóm chức năng đô thị: nhóm hành chính- thương mại và nhóm công nghiệp- giao thông liên lạc. Sự chuyên môn hoá chức năng đô thị có một ảnh hưởng quan trọng đối với tăng trưởng của các đô thị. Trong thập niên 1990, các đô thị tập trung những khu vực hiện đại có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn các đô thị thiên về các khu vực truyền thống. Các kết quả phân tích cũng cho thấy có sự khác biệt rất lớn về tăng trưởng đô thị giữa các vùng đất nước.

Từ khóa: đô thị, chức năng đô thị, tăng trưởng đô thị

Tải bài viết